Privacy Policy

 

Privacyverklaring Remani Groep V.O.F.

In deze verklaring laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat er ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Remani Groep V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Geegevensbescherming. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we persoonsgegevens:

 

 • alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen;

 • niet met anderen zullen delen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht

 • passend beveiligen.

 

Als Remani Groep V.O.F. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Je kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van onze klanten (inclusief hun betrokkenen) en leveranciers. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende (gevoelige) persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht voor brief aanhef;

 • Geboortedatum;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer(s);

 • E-mailadres;

 • Bankrekeningnummer(s).

 

De persoonsgegevens verwerken we ten behoeven van de volgende doelstellingen:

 

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over een (mogelijke) opdracht;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslagen voor deze verwerking zijn de overeengekomen opdracht en wettelijk verplichtingen.

Remani Groep V.O.F. bewaart de persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijnen overeenkomstig de doelstellingen. Gegevens bewaren we langer wanneer dit in het belang van onze klant is.

 

Verstrekking aan derden

Remani Groep V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal met name het geval zijn bij contacten met overheidsinstanties in het kader van de overeengekomen opdracht. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Binnen de EU

Wij verstrkken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien hieraan een opdracht ten grondslag ligt van ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens Remani Groep V.O.F. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Gebruikte cookies

Remani Groep V.O.F. gebruikt anoniem cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je verleende toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht direct aan een andere partij. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek en kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Vragen, suggesties en klachten

Mocht je vragen, suggesties of klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. We gaan graag met je in gesprek. Tevens heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebiede van privacybescherming.

 

Contactgegevens

Remani Groep V.O.F.

Keizersveld 52 C

5803 AN VENRAY

0478 – 568 313

info@vochtweringtotaal.nl


 

Prostone Alles voor natuurstenen

Keizersveld 52C
5803 AN Venray
The Netherlands

Tel: +31 478 513477
KVK: 67638554